top of page
 1. בין התאריכים 10.5.2022 ועד ל- 10.6.2022 תערוך חברת רוכבים באהבה  בע"מ (להלן: "עורכת המבצע") נושא פרסים בין ממלא שאלון ונרשמים למערכת הדיוור של חברת רוכבים באהבה בע"מ 515548287 

 2. המבצע נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז 1977( להלן: "ההיתר הכללי") והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה. 

 3. עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בעמוד הפייסבוק שלה בכתובת: https://www.facebook.com/lovetoride.co.il/

 4. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרט של החברה בכתובת http://lovetoride.co.il  

 5. זכאי להשתתף במבצע כל אדם אשר ימלא את שאלון המבצע מיום פרסומו ברשתות החברתיות , יזין פרטי Email ומספר טלפון חוקיים ופעילים ויסכים להרשם לרשימת הדיוור של החברה מיום תחילת המבצע ועד לתאריך 10.6.22 שעה 23:59 ובתנאי שלא ביטל את הרישום עד למועד ביצוע ההגרלה

 6. הפרסים בהגרלה הם:
  זוכה ראשון - ערכת ביגוד מפנקת לרכיבה בשווי 2,000 ₪
  זוכה שני - 3 חולצות רכיבה Wilier / Vardena בשיווי 600 ₪
  זוכה שלישי - 5 זוגות גרבי רכיבה אופנתיות בשווי 90 ₪

 7. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה ו/או להמרה בכל דרך שהיא  לא לתמורה כספית ולא למוצר אחר אותו מייבאת החברה, זולת אם תסכים לכך החברה במכתב חתום  

 8. הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט וכן באמצעות דיוורים ישירים שישלחו ללקוחות עורכת המבצע. 

 9. עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים

 10. קבוצות אשר תרצנה להשתתף במבצע במסלול קבוצות (להלן - "מסלול הקבוצות") תבצענה פניה לחברת "רוכבים באהבה" בע"מ ותבקשנה לינק ייעודי למילוי השאלון על ידי חברי הקבוצה. בין הקבוצות אשר ימלאו לפחות 10 שאלונים עם קוד הקבוצה שלהם יוגרל פרס אחד של "פריסת סיום רכיבה" בשווי 1,000 ₪. למען הסר ספק יחשבו שאלונים אשר החברים שלהם מילאו מייל ומספר טלפון חוקיים ופעילים ויסכימו להרשם לרשימת הדיוור של החברה.

 11. ההגרלה תיערך ביום 15.6.2022 בשעה 16:00 במשרדי רואה חשבון עדי שפירא, יוני נתניהו 10 פתח תקווה, בהשתתפות נציג עורכת המבצע, ובפיקוח משרד רו"ח מרון  רוזנבלום (להלן: מפקח המבצע)  ו/או מי שימונה ע"י המפקח לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה. 

 12. ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגרלה, תפורסם בסמוך למועד ההחלטה על השינוי הודעה בעמוד הפייסבוק שלה בדבר מועד הגרלה חדש 

 13. אופן עריכת ההגרלה ייקבע ע"י המפקח על ההגרלה

 14. שמות הזוכים בפרסים יפורסמו באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק כמו גם בחשבון האינסטגרם של החברה לאחר מועד עריכת ההגרלה 

 15. במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו. במקביל תישלח אליו הודעה על זכייתו בדואר האלקטרוני ובהודעת סמס, על בסיס הפרטים שמילא בשאלון המבצע 

 16. עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עימו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תתקבל ע"י עורכת המבצע מכל סיבה שהיא

 17. . זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לקבל את הפרס במשרדי עורכת המבצע לא יאוחר מ-60 יום לאחר מועד ההגרלה

 18.  זוכה שלא הגיע לאסוף את זכייתו בתום 60 יום ממועד עריכת ההגרלה, תהא זכייתו מבוטלת ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר לכך

 19.  עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה ליצור קשר עם נציג החברה , במידה והפריטים בהם זכה ימצאו בארץ באותה העת יתואם מועד מסירה עם הזוכה, במידה ולא יוזמנו הפריטים ויספקו בתוך 45 ימי עסקים.

 20. הזוכה יתחייב לחתום על טופס הצהרת זוכה.

 21. עורכת המבצע תספק שירות ואחריות סטנדרטיים למוצרים אלו

 22. בהשתתפותו במבצע, מאשר מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע (להלן: "המשתתף"), כי הינו מקבל על עצמו את הוראותיו של תקנון זה והרי הן מחייבות אותו לכל דבר ועניין

 23. בהשתתפותו במבצע, מצהיר המשתתף כי הינו פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למבצע. 

 24. בהשתתפותו במבצע, נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו באתר האינטרנט ובמדיה החברתית של עורכת המבצע, אם וככל שיזכה בהגרלה

 25. האחריות לטיפול בפניות משתתפים, להבהרות במקרים של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכרעה בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים בהגרלה ו/או לזוכה בה, תהא מסורה למפקח על המבצע

 26. המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי ותדווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש. 

 27. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי עורכת המבצע ובני משפחותיהן. כמו גם על כי המשמש כסוכן החברה המייצג אותה כלפי לקוחות קמעונאיים 

 28. עורכת המבצע ראשית להסיר מרשימת המשתתפים בהגרלה נרשמים אשר יש חשד לגביהם בשימוש לרעה, שליחת מספר רב של שאלונים מכתובות ip  זהה, או כל מקרה בו יש חשד לרישום מרובה למשמש לאדם בודד, במקרים אלו יקבל המפקח על ההגרלה את הפתקים ויחליט באם להכניסם להגרלה או שלא

 29. כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא, במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד או זכות.

 30. טל"ח

תקנון שאלון הרכיבה הגדול - רוכבים באהבה

bottom of page